China

Home Up China Kyrgyzstan Uzbekistan

6. Hexi Corridor

1. Beijing

7. Dunhuang 2. Xi'an
8. Turpan 3. Lanzhou
9. Urumqi 4. Xiahe
10. Kashgar 5. Jiayuguan